Monday, May 28, 2018

Richard White Bull, Dakota Oglala - Heyn Photo - 1900


2 comments: